سیستم همکاری در فروش تایپ افزار

کسب درآمد از فروش محصولات تایپ افزار بدین صورت که به ازای معرفی و فروش هر محصول تایپ افزار درصدی بر اساس درجه شما تعلق میگیرد بدین صورت که :

درجه 3 : پس ثبت نام به شما تعلق میگیرد – 10 درصد سود فروش محصول – پس از فروش ده محصول به درجه دو ارتقاع پیدا میکنید.

درجه 2 : 15 درصد سود فروش محصول – پس از فروش بیست محصول به درجه ی ارتقاع پیدا میکنید.

درجه 1 : 30 درصد سود فروش محصول و آخرین درجه